Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Oficiální název

Obec Chotovice

Důvod a způsob založení

Obec Chotovice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zákona č.128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů .

Organizační struktura

Starosta obce:  Horyna Václav (neuvolněný)
Místostarostka obce:   Mráčková Zuzana (neuvolněná)

Členové zastupitelstva:

 • Horyna Václav
 • Jeřábková Gabriela
 • Kykal Petr
 • Mráček Bohumil
 • Mráčková Zuzana
 • Olšaník Libor
 • Slívka Jan
 • Tichý Milan

Kontrolní výbor:
Předseda – Jeřábková Gabriela
Členové:

 • Olšaníková Petra
 • Slívková Alena

Finanční výbor:
Předseda – Petr Kykal
Členové:

 • Ing. Tichá Petra
 • Lainerová Lenka

Způsob a místo získávání informací

Doručovací adresa: 
Obec Chotovice
Chotovice 8
47301 Nový Bor

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:  
Obec Chotovice
Chotovice 8
47301 Nový Bor

Úřední hodiny:  
Pondělí 15:00 – 18:00 (starosta)
Středa   08:00 – 12:00 (místostarostka)

Telefonní čísla:  

722 931 062 – starosta

722 931 117 – místostarostka

Adresa internetové stránky:  
www.obecchotovice.cz

Adresa e-podatelny:  
podatelna@obecchotovice.cz

Datová schránka:  
ar8eds2

Bankovní spojení

3997644329/0800

IČO

00831590

DIČ

CZ00831590

GDPR

Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů: Vyhlášky

Rozpočty: Hospodaření obce

Žádosti o informace

elektronicky na adresu: podatelna@obecchotovice.cz nebo DS: ar8eds2

poštou na adresu Obec Chotovice, Chotovice 8, 473 01

osobně na Obecním úřadě Chotovice (viz. úřední hodiny)

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí Obecního úřadu Chotovice

 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem Chotovice se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
 2. Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úřad Chotovice, Chotovice 8, 473 01 Nový Bor. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (Občanský soudní řád – zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na úřadu obce. Současně však doporučujeme: řešení životních situaci na portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Úplná znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy

Vydané právní předpisy: Vyhlášky

Úhrady za poskytování informací

Ceník služeb za poskytování informací

Licenční smlouvy

Obec Chotovice nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na žádost