Detail novinky

Informace KÚ Libereckého kraje k mimořádným opatřením k prevenci šíření onemocnění COVID-19

Dne 10. března 2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o vydání mimořádného opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů
na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Opatření se týká osobní přítomnosti žáků a studentů v základních školách, základních uměleckých školách, základních školách speciálních, přípravných třídách základní školy, přípravného stupně základní školy speciální, středních školách a vyšších odborných školách (tedy všech škol s výjimkou mateřských); opatření se týká veškerého vzdělávání, při němž je žák či student osobně přítomen, tj. též odborného výcviku, lyžařských kurzů, škol v přírodě a obdobných akcí.
 • Opatření se týká rovněž školských zařízení poskytujících zájmové vzdělávání,
  školních družin a klubů, domů dětí a mládeže, středisek volného času; opatření se týká všech forem zájmového vzdělávání, tj. též jimi organizovaných příměstských táborů apod.
 • Školní jídelny budou nadále poskytovat školní stravování dětem v mateřských školách; pokud tak rozhodne ředitel, mohou poskytovat stravování zaměstnancům škol a školských zařízení, a rovněž cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti; nesmějí však poskytovat školní stravování žákům a studentům škol (s výjimkou mateřských).
 • Domovy mládeže a internáty nadále budou poskytovat ubytování dětem v mateřských školách; pokud tak rozhodne ředitel, mohou poskytovat ubytování cizím ubytovaným v rámci doplňkové činnosti, naopak nesmějí poskytovat ubytování žákům a studentům škol (s výjimkou mateřských).
 • Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně- pedagogická centra) nadále poskytují poradenské služby, přičemž ředitel ŠPZ rozhodne o případných organizačních a hygienických opatřeních.
 • Dětské domovy zajistí po dobu opatření celodenní péči o děti.

Mimořádné opatření se týká osobní přítomnosti žáků a studentů ve výuce.  Ředitel školy rozhodne dle možností školy a jejích žáků/studentů o způsobu a formách výuky distančním způsobem.

Opatření se netýká zaměstnanců škol a školských zařízení. Ředitel školy rozhodne o rozvržení pracovní doby a přidělování práce jednotlivým zaměstnancům, příp. o studijním volnu pedagogů. Za dodržení příslušných ustanovení zákoníku práce lze čerpat neplacené volno nebo nařídit dovolenou. V krajním případě, pokud zaměstnavatel nebude schopen přidělovat zaměstnanci žádnou práci, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V této souvislosti doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost úklidu a dezinfekci veškerých prostor, v nichž probíhá výuka a vzdělávání.

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje dále:

 • Doporučuje zrušení akcí, jako jsou zájezdy, soutěže, zahraniční pracovní cesty apod., při nichž dochází ke kumulaci osob, bez ohledu na to, zda se jedná o děti či dospělé, a to minimálně po dobu trvání mimořádného opatření.
 • Doporučuje automatické odhlášení stravy žáků a studentů ve školních jídelnách po dobu trvání mimořádného opatření.
 • Informuje, že rodiče dětí mladších deseti let mají v případě náhlého uzavření škol
  a školských zařízení ve smyslu § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů nárok na omluvení nepřítomnosti v práci pro důležitou osobní překážku v práci, a na ošetřovné; příslušný tiskopis potvrzuje v tomto případě škola, nikoli dětský lékař. V Libereckém kraji budou školy z důvodu probíhajících jarních prázdnin potvrzovat tiskopisy od 16. března 2020. https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru.
 • Doporučuje školám a školským zařízením, aby informovaly žáky, studenty a rodiče
  na svých webových stránkách, příp. jiným vhodným způsobem, o vývoji situace v konkrétních podmínkách jejich školy/školského zařízení, úředních hodinách apod.
 • Informuje, že ruší akci Den učitelů, která se měla konat dne 2. dubna 2020 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.
 • Doporučuje sledovat aktuální situaci na webech Ministerstva zdravotnictví, Libereckého kraje a portálu edulk.cz.

V Liberci dne 11. března 2020

Ing. Jiřina Princová

vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Bližší informace podají:

Mgr. Luděk Tesarčík, metodik základního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání

tel. 485 226 228  email.: ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz

Mgr. Eva Martinková, metodička předškolního vzdělávání a školního stravování

tel. 485 226 226  email.: eva.martinkova@kraj-lbc.cz

Ing. Dana Štěpánová, metodička středního vzdělávání, maturity

tel. 485 226 227  email.: dana.stepanova@kraj-lbc.cz


Vytvořeno: 8.3.2020